Searchable Light Aviation Database

Aero Dovron

Aero Dovron Straton D-8

EW:250 lbs (113 kg)
MTOW:470 lbs (213 kg)
Vs0:17 mph (27 kph)
Vc:60 mph (97 kph)
Aero Dovron Straton D-8